Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Galatea Advocaten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Galatea Advocaten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie.

Galatea Advocaten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galatea Advocaten. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy statement

Galatea Advocaten vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Met dit Privacy Statement verschaffen wij u deze informatie.

Contactgegevens

Galatea Advocaten

Entrada 510

1114 AA   Amsterdam

Nederland

Postadres:

Postbus 12457

1100 AL   Amsterdam

Nederland

+31 (0)20 24 40 853

1. Welke Persoonsgegevens?

Galatea Advocaten zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verwerken veelal de volgende persoonsgegevens:

  • persoonsgegevens door ons verkregen/gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
  • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
  • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
  • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
  • Persoonsgegevens verkregen/gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
  • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

2. Waarom gebruik van Persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van een juridische dienst. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het declareren van de verleende diensten;
  • Het onderhouden van contact met u: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties: Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten of notarissen zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

3. Bewaartermijn

Galatea Advocaten zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Galatea Advocaten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

4. Delen van Persoonsgegevens

Galatea Advocaten zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in deze Privacy Statement opgesomde doeleinden. Ook zouden wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galatea Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te sturen, naar u of een andere – door u genoemde – organisatie.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met mr H. Moltmaker per e-mail via hans.moltmaker@galatea.law.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u eveneens contact opnemen met Hans Moltmaker. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

7. Veranderingen

Galatea Advocaten kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website.

8. Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 7 mei 2020.